top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Стартира проектът А to UPgrade: знания за промотиране и управляване на музикална кариера

Проектът A to UPgrade си поставя амбициозната цел да повиши познанията на артист – изпълнителите, пред които съществуват пречки за активното сценично присъствие и реализация на творческите им продукти в културния живот на местно и международно ниво.


Чрез серия от дейности проектът A to UPgrade ще окаже съдействие на музикантите да подобрят работата си в сферата на проектния мениджмънт и самоменажирането: подготовка и оформяне на представителни документи и презентиране на материали, управление, развитие и реализация на музикални продукти, комуникацията и популяризирането им, последващото отчитане на резултатите от изпълнените проекти.


В рамките на A to UPgrade е предвидено провеждането на анкета и работа с експерти и изследователи за ясно дефиниране на проблемите. Последващ етап е провеждането на срещи и работна група с компетентни представители на сектора, образователни институции  и представителни организации, за да се създаде ориентирана към артисти и мениджъри програма за успешно професионално развитие и популяризиране на тяхната дейност и продукти. 


Програмата за професионално развитие A to UPgrade през 2020 включва четири образователни събития на теми, засягащи артистите и техните продукти, оформяне и презентиране на независими проекти, ефективното им насочване към програми и инструменти, финансов мениджмънт и изготвяне на бюджет, управление на време, екип и ресурси, комуникация, определяне и достигане до аудитория, дистрибуция на продуктите им.


Първият етап от проекта – провеждането на анкета сред колегите артист – изпълнители – вече е в ход. От активността в попълването й зависи нейната представителност и получаването на обективни, коректни данни за най-големите проблеми при подготовката, кандидатстването по проекти, реализацията и популяризацията им, както и отчитането на постигнатите резултати. Можете да попълните анкетата на https://forms.gle/8uDHaeAQdzVXcBw7A.***


Материалът е съставен на база на информация от уебсайта на Българската Музикална Асоциация (БМА).

Comentarios


bottom of page