top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Активни сесии на Министерството на културата: музикално и танцово изкуство, театрално изкуство

Министерството на културата ОБЯВЯВА СЕСИЯ за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство, както и СЕСИЯ за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство. Крайният срок и при двете сесии е 17.08.2020.


Музикално и танцово изкуство


Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.


Общата сума за финансиране на проекти е 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева.


Проектните предложения ще се оценяват по следните критерии:


1.        фестивали и конкурси с международно и национално значение;


2.        наличие на фестивална програма/ наличие на регламент за провеждане на конкурса;


3.        устойчивост на фестивала или конкурс във времето;


4.        социален и културен ефект;


5.        експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;


6.        ангажираност на местната власт;


7.        зрителски ресурс и развитие на нови публики.


Формулярите за регистрация и кандидатстване могат да бъдат получени от интернет страницата на Министерството - www.mc.government.bg, в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”.


Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер, по електронен път подписани с електронен подпис или сканирани, на е-mail – mc.otdel.music@gmail.com.


Краен срок за изпълнение на проектите 31.12.2020 г.


За допълнителна информация на телефони – 02/ 94 00 873 и 02/ 94 00 963 .Театрално изкуство


Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.


Общата сума за финансиране на проекти е 200 000 /двеста хиляди/ лева.


Проектните предложения ще се оценяват по следните критерии:


1.        фестивали и конкурси с международно и национално значение;


2.        наличие на фестивална програма/ наличие на регламент за провеждане на конкурса;


3.        устойчивост на фестивала или конкурс във времето;


4.        социален и културен ефект;


5.        експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;


6.        ангажираност на местната власт;


7.        зрителски ресурс и развитие на нови публики.


Формулярите за регистрация и кандидатстване могат да бъдат получени от интернет страницата на Министерството - www.mc.government.bg, в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”.


Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер, по електронен път подписани с електронен подпис или сканирани, на е-mail – mc.theаtre@abv.bg.


Краен срок за изпълнение на проектите 31.12.2020 г.


За допълнителна информация на телефони – 02/94 00 914/ 94-00-802 .

Comments


bottom of page