top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Позицията на PEARLE* - Live Performance Europe

Публикуваме откъс от изявлението на PEARLE* - Live Performance Europe относно влиянието на пандемията от коронавирус върху културния сектор, по-специфично – сектора на живото изпълнение, както и конкретни предложения за действие и предприемане на мерки.

PEARLE* - Live Performance Europe е европейска работодателска федерация на организациите за изпълнителски изкуства. Pearle* представлява, чрез своите членове-асоциации, интересите на повече от 10 000 театри, театрални продуцентски компании, групи и музикални ансамбли, оркестри, опери, балети, танцови компании, фестивали, концертни зали/пространства, продуценти, промоутъри, агенти, циркове и други в сектора на изпълнителските изкуства и музиката в цяла Европа. Членовете са национални федерации, европейски мрежи, неевропейски федерации и отделни предприятия. Секторът на живото изпълнение е най-големият работодател в културните индустрии с над 1,2 милиона служители.

Pearle* разпознава мерките, предприети от ЕС в отговор на пандемията от коронавирус Covid-19, включително инвестиционния фонд от 37 млрд. eвро за подкрепа на секторите за справяне с икономическите последствия, както и мерките, вече предприети в някои държави-членки. Въпреки това, необходими са и допълнителни координирани действия на равнището на ЕС и на държавите-членки, за да бъдат предвидени незабавните нужди, както и изготвянето на планове след края на кризата. Това също изисква отделяне на специално внимание на подхода, който секторът ще избере, предвид неговите специфики.


По отношение на сектора за изпълнения на живо Pearle* призовава ЕС:

- да се осигури яснота по отношение на правилата за държавна помощ: мерките за подкрепа, разрешени съгласно чл. 107, параграф 2, б) за дружествата трябва да бъдат достъпни както за публични, така и за частни организации, тъй като въздействието на Covid-19 засяга целия сектор. В същото време допълнителни мерки на национално ниво за подпомагане съгласно член 107, параграф 3, б) съгласно правилата за държавна помощ, които Комисията подготвя, не трябва да съкращава или намалява конкретни модели, които съществуват в сектора, покрити главно съгласно член 107, параграф 3, г). Не може да бъде намерение нито пък резултат, организациите или хората, работещи в сектора, да излязат от кризата с по-малко благоприятни последствия заради новите мерки, предприети от правителствата.

- да се дефинира кризата с коронавируса като „форсмажорна“ в целия ЕС, което ще помогне организациите с фокус изпълнения на живо, които работят отвъд националните граници и които вече са планирали турнета по време на кризисния период

- да се предоставят ясни насоки относно правилата за потребителите във връзка с възстановяването на билети, особено когато събитието е отложено за по-късна дата. Тъй като билети се продават както за местни клиенти, така и за тези, идващи от чужбина, европейско уточнение в този случай би било от полза както за организаторите, така и за потребителите. Изглежда разумно, че в случай като този, правилата за потребителите уточняват, че отлагането на събитието във времето не е нарушение на договор, за който може да се поиска възстановяване, освен ако няма мотивирани причини.

- за конкретна инициатива в контекста на гъвкавостта на европейската фискална рамка, като се предложи на Съвета да не прилага повече член 17 от данъчния модел OECD, свързан с данъчното облагане на артисти, за да се стимулира отново осъществяването на турнета, когато икономиката се възстанови. Правото на държавите-членки да удържат данъци върху дохода на артистите в страната на изпълнение (трансгранично данъчно облагане) е било пречка в продължение на десетилетия и трябва да бъде премахнато възможно най-бързо, за да помогне на сектора да се си стъпи на краката.


Pearle* призовава държавите-членки да работят с Европейската комисия по поставените по-горе въпроси, за да се гарантира икономическата устойчивост на сектора чрез задължително координиран подход. Верига от отговорност и солидарност между всички политики и департаменти е от решаващо значение, за да се гарантира поддържането на баланс в тази екосистема.

По-конкретно, Pearle* призовава държавите-членки да предприемат мерки в следните области:

- Труд/заетост

Гръбнакът на сектора са хората на сцената и извън нея. Mного хора (наети или работещи за себе си) работят от договор до договор. И организациите и работниците трябва да могат да преминат през този период и да имат средствата да се изплатят на персонала си или да могат отново да го преназначат.

o Освобождаване или отлагане на вноските за социално осигуряване

o Възможност за временно не работене и при необходимост достъп до обезщетения за безработица без период на изчакване

o Специален фонд за фрийлансъри, който да компенсира загубения доход, който не е достъпен под формата на социални помощи за безработица

o Бърз достъп до краткосрочна работа, осигуряване на гъвкави мерки за работа и механизми за подкрепа за осигуряване на допълнителни помощи за краткосрочните работници с цел реализиране на обезщетение за загубата на доходи, настъпили през периода на кризата

- Данък

o Намаление на данъка върху бизнеса за частни лица

o Освобождаване от ДДС или намаление на ставките на ДДС на билети и/или на културни услуги

o Неначисляване на лихви в случай на просрочени плащания, особено по отношение на общите услуги като ток, газ, вода

o Спиране прилагането на правото на облагане с удържан данък върху доходите на артисти в случай на пътуващи (на турне) групи и артисти в контекста на договорите за двойни данъци

- Финансови

o Концесия на кредитни линии/отпускане на кредити, които отчитат спецификата на сектора на живото изпълнение

o Намаление на сметките за енергия

o Фонд за покриване на невъзстановими разходи/загуби, специално за микро- и много малки организации, за да има необходимата финансова ликвидност за стартиране отново под формата на еднократна безвъзмездна помощ

o Намаляване на тарифите на авторите и съседните права при записване концерти и изпълнения, налични в тези времена, при които хората са окуражени да останат у дома и искат да продължат да се наслаждават на култура чрез дигитални средства

- Грантове и субсидии

o Удължаване на сроковете за подаване на доклади/отчети за грантове/субсидии

o Създаване на специални направления за подкрепа в периода 2020-2021 г. за осъществяване на турнета и възможни копродукции

- Правни

o Яснота при форсмажорната ситуация по отношение на отменянето на събития в контекста на конкретна ситуация

o Яснота относно правилата по отношение на възстановяването на билети, споменато по-горе

- Други

o Икономисти и друга експертна подкрепа, за да може да се дефинира икономическото въздействие за сектора в неговата цялост; финансиране на проучвания за определяне на съществуващия пазар и под-сегментни системи и взаимозависимости в сектора на живото изпълнение

o Подкрепа за промотиране и кампании, насочени към широката общественост, за изграждане на доверие, за да започне отново закупуването на билети, посещаването на концерти, представления и събития. Страховете, създадени сега относно социалните контакти, могат да имат по-дълготраен ефект от очакваното; следователно големи кампании, подкрепени или дори инициирани от правителството, ще са необходими, за да се възвърне у гражданите увереността, че могат безопасно да присъстват на събития на живо.

В заключение, Pearle* - Live Performance Europe подчертава приоритета и необходимостта от планове за действие, насочени към сектора в цяла Европа, осигуряващи незабавни мерки, включително за периода след Covid-19.

Пълния текст на изявлението ще откриете тук.

Comments


bottom of page