top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Позицията на IETM относно културния сектор и Covid-19

IETM - Международна мрежа за съвременни сценични изкуства - е мрежа от над 450 организации за сценични изкуства и индивидуални членове, работещи в съвременните сценични изкуства по целия свят: театър, танц, цирк, пърформанс, интердисциплинарни форми на живо на изкуството, нови медии.


Един от въпросите в проучването, което те правят за последиците от пандемията с коронавируса в сектора на съвременните изпълнителски изкуства, е свързано с мерките, които хората, които взимат решенията в сферата на културата, да предприемат за спасяване на сектора. Въз основа на отговорите те съставят следния списък на препоръки, които ще представят на вниманието на ЕС, на национално ниво и на ниво местните власти (където все още не са въведени такива мерки). По-фокусиран и всеобхватен документ се изготвя в момента.


НЕЗАБАВНИ МЕРКИ


1. Осигуряване на извънредна подкрепа и създаване на кризисни фондове за всички работещи на свободна практика, включително за самостоятелно наетите лица и артистите на свободна практика; за безвъзмездните средства да се кандидатства без излишна бюрокрация, а самите фондове да могат да се управляват лесно;

2. Насърчаване на всички публични институции да платят сумите по всички договори и споразумения, включително и тези на анулирани събития;

3. Предоставяне на ясна и точна информация за това каква помощ е на разположение на артистите на местно, национално и европейско ниво;

4. Предоставяне на безплатни правни съвети, включително за това как да се използва клаузата за „непреодолима сила“;

5. Запазване на съществуващите финансови механизми и адаптирането на техните правила:

а. Прилагане на гъвкавост към всички финансови инструменти, позволявайки на бенефициентите да решат дали да отложат, отменят или трансформират дейностите, в зависимост от вида на дейностите и обстоятелствата на всяка една отделна ситуация

б. Удължаване на циклите на финансиране, което ще позволи на бенефициенти да изпълнят своите проекти извън текущия срок на финансиране;

в. Уверения, че съфинансирането предназначено за проекти по програма Creative Europe не е замразено от националните и местните власти


СРЕДНОСРОЧНИ РЕШЕНИЯ


1. Извършване на цялостен преглед и изчисления на финансовите загуби, свързани с кризата и компенсиране на възможно най-много щети;

2. Позволяване на сектора да излезе от кризата чрез увеличаване на субсидиите за изкуства и култура през 2020 г. и след това;

3. Спасяване на международното измерение на сценичните изкуства, гарантирайки, че средствата за интернационализация няма да се сринат при сегашния натиск от криза и поради преразпределението на финансите


ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА


1. Интегриране на културата и изкуствата в икономическата и социалната стратегия за регенерация, признавайки техното огромно значение и стойност за благосъстоянието на гражданите, както и силата им да обединяват хората, дори във времена, когато е невъзможно да се общува от близо;

2. Включването на представителите на сектора на сценичните изкуства в диалога за изработването на дългосрочна стратегия за възраждане и укрепване на сектора;

3. Насърчаването и овластяването на сектора да преразгледа своите бизнес модели чрез достъп до консултации, стратегически съвети и обмен на най-добри практики;

4. Създаване на трансгранична линия за помощ на артисти под екзистенциална заплаха;

5. Уверяване, че бъдещите (подобни) кризи няма да нанесат такъв удар отново на сектора:

а. Чрез разглеждането на възможността за въвеждане на универсален основен доход;

б. Чрез създаването на европейски / глобален трансграничен поток за подпомагане на артисти, чиито икономическото оцеляване е застрашено


Пълният доклад ще откриете тук.

Comments


bottom of page