top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Покана за избор на консултанти по Платформа за генериране на проекти на "Отворено общество – София"

Платформа за генериране на проекти отправя публична покана за участие в процедура за избор на консултанти, във връзка с изпълнение на предефиниран проект: „Платформа за генериране на проекти“, изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Очаква се избраните консултанти да предоставят консултации на НПО (вкл. читалища), разработващи проекти, насочени към пълноправната интеграция на ромите в българското общество.

Кандидатите следва да имат квалификация и капацитет за изпълнение на една или повече от следните дейности:

- провеждане на редовни срещи/консултации в хода на подготовка на проектно предложение от НПО;

- идентифициране на възможности за финансиране и осигуряване на съфинансиране;

- участие в процесите на набиране и анализ на информация за разработване на проектното предложение, консултации за модифициране на идейния проект на НПО съобразно целите на „Платформа за генериране на проекти“ (Платформа) и изискванията на финансиращите програми/организации;

- генериране и обосновка на цели, идеи за дейности и индикатори;

- разработване на бюджет;

- участие в попълване на формуляри за кандидатстване, съдействие за намиране на подходящи партньори за създаване на необходимия екип за разработване и изпълнение на проекта;

- подкрепа за окончателно оформяне и внасяне на проектното предложение за финансиране в срок, вкл. проверка за качество и съответствие;

- проследяване и докладване на резултатите от конкурсната процедура за финансиране;

- техническо отчитане изпълнението на договора за консултантска помощ.


Консултантите следва да имат готовност за участие в мониторинг и продължаваща консултантска подкрепа при изпълнението на одобрени и финансирани проектни предложения.

Обемът на всяка конкретна задача предстои да бъде уточняван според броя на НПО, които са одобрени за подпомагане от Платформата и наличните възможности за кандидатстване чрез подаване на проектни предложения или чрез други схеми за финансиране на НПО. При възлагането на конкретни задачи на консултантите Платформата отчита предпочитанията на подпомаганите НПО.

Индикативният период за изпълнение на консултантски функции е: януари 2020 г. – април 2023 г.


Кандидатури се приемат текущо по електронна поща на адрес: pgf@pgbg.eu в срок до 1 декември 2022 г.


Пълен текст на публичната покана, заедно с цялата съпътстваща документация можете да намерите тук.

Comments


bottom of page