top of page

Изследователска дейност

БФА разработва доклади и анализи с участието на национални и международни експерти от полето на културните политики и културния мениджъмнт, които имат за цел да бъдат полезни за разнообразни дейности в многообхватната сфера на фестивалите. 

Бяла книга

с анализи и предложения за реформи в сферата на фестивалите в България

реализирано по проект "Българо-норвежко партньорство за прозрачна и ефективна подкрепа на културния сектор в България"

White paper

with analyses and proposals for reforms in the sphere of festivals in Bulgaria 

under project "Norway-Bulgarian partnership for transparent and effective public support for the cultural sector in Bulgaria"

ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ФЕСТИВАЛНИ - ДИГИТАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ" - ОБЩ АНАЛИЗ

Общ анализ и доклад на Проекта „Българските фестивали – дигитални перспективи“, реализиран в периода декември 2022 – април 2023 г. по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“. Дейностите  обхващат наблюдение и анализ на дигиталната  публичност на 79 български фестивала, провеждането на три фокус групи във Велико Търново, Русе и Бургас, двукратен мониторинг, анкетно проучване, три тестови рекламни кампании  и финална онлайн среща с обучителен характер. 

bottom of page