top of page

Изследователска дейност

БФА разработва доклади и анализи с участието на национални и международни експерти от полето на културните политики и културния мениджъмнт, които имат за цел да бъдат полезни за разнообразни дейности в многообхватната сфера на фестивалите. 

Бяла книга

с анализи и предложения за реформи в сферата на фестивалите в България

реализирано по проект "Българо-норвежко партньорство за прозрачна и ефективна подкрепа на културния сектор в България"

White paper

with analyses and proposals for reforms in the sphere of festivals in Bulgaria 

under project "Norway-Bulgarian partnership for transparent and effective public support for the cultural sector in Bulgaria"

bottom of page