top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2019 – задължения и срокове

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато стане дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ. Представянето на Годишния отчет за дейността е задължително и трябва да се извърши в срок до 31 март 2020 г. Подава се по електронен път (с електронен подпис) - чрез Информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ. Подаването на ГОД онлайн следва да е приключило преди подаване на Годишната данъчна декларация (ако има такава) в НАП.


Още информация за ЮЛНЦ без дейност през 2019 или с приходи и разходи под 500 лв. и за новорегистрирани ЮЛНЦ през 2019 ще откриете на този линк.


Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г. в срок до 31 март 2020 г.


Годишна данъчна декларация се подава и когато за данъчния период, през който не е осъществявана стопанска дейност по смисъла на ЗКПО, възникне задължение за данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.


Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в срок до 30 юни 2020 г.


Всички детайли, описани подробно, ще откриете тук.

Comments


bottom of page