top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Творческа Европа (2014-2020): Подпрограма "Медиа" - Покана за представяне на предложения

В рамките на конкретната цел за повишаване на капацитета на европейския аудио-визуален сектор да функционира на транснационално и международно равнище един от приоритетите на подпрограма "Медиа" е засилване на капацитета на операторите на аудио-визуални продукти да разработват проекти с потенциал за разпространение в цял свят, както и улесняване на европейските и международните съвместни продукции.


ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


Настоящата покана за представяне на предложения е насочена към европейски дружества, чиито дейности допринасят за постигане на горепосочените цели, и по-специално към независими европейски аудио-визуални продуцентски дружества, които са били законно учредени поне 12 месеца преди датата на представяне на предложението и които могат да демонстрират неотдавнашен успех.


Програмата е отворена и за действия, включващи двустранно или многостранно сътрудничество и насочени към определени държави или региони, въз основа на допълнителни средства за участие, плащани от тях, и специфични споразумения, които следва да бъдат договорени с тези държави или региони. Програмата дава възможност за сътрудничество и съвместни действия с държави, които не участват в програмата, и с международни организации, действащи в секторите на културата и творчеството, като ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Световната организация за интелектуална собственост въз основа на съвместен принос за осъществяването на целите на програмата.


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ


Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби са допустими:


- пълнометражни филми, анимация и документални филми с минимално времетраене 60 минути, предназначени основно за кинопрожекции;


- художествени проекти (единични проекти или серии) с обща минимална продължителност 90 минути, анимационни филми (единични проекти или серии) с обща минимална продължителност 24 минути и документални филми (единични проекти или серии) с обща минимална продължителност 50 минути, предназначени предимно за телевизионно излъчване;


- художествени проекти с обща продължителност или използване от потребителите в продължение най-малко на 90 минути, анимационни филми с обща продължителност или използване от потребителите в продължение най-малко на 24 минути и документални филми с обща продължителност или използване от потребителите в продължение най-малко на 50 минути, предназначени предимно за излъчване чрез цифрова платформа.


За проекти, представящи използване от потребителите в нелинеен формат (напр. виртуална реалност), тези минимални изисквания не се прилагат. С цифровата платформа се работи по следните видове проекти: анимация, творчески документални и игрални проекти, предназначени за различни екранни устройства, интерактивни проекти, линейни и нелинейни онлайн серии и описателни проекти във виртуална реалност.


Снимачният ден (или еквивалентен ден) на подадения проект не трябва да бъде насрочен в рамките на 8 месеца от датата на подаване на заявлението. Заявителят трябва също да притежава по-голямата част от правата, свързани с проекта.


КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА


Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии, сред които например Относимост и европейска добавена стойност,

Качество на проекта и потенциал за европейско разпространение и достигане до публиката, Качество на съдържанието и дейностите.


БЮДЖЕТ


Общият наличен бюджет възлиза на 5,4 млн. евро. Финансовата подкрепа, която се предоставя, е субсидия. Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е еднократна сума в размер на: • 60 000 EUR за анимационен филм, 25 000 EUR за документален филм, 50 000 EUR за художествен филм, ако прогнозният бюджет за продукцията се равнява на 1,5 млн. евро или повече, 30 000 EUR за художествен филм, ако прогнозният бюджет за продукцията е под 1,5 млн. евро.


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ


Поканата за представяне на предложения има два крайни срока. За да бъде спазен първият краен срок, заявлението за подкрепа трябва да бъде подадено и получено между датата на публикуването на поканата за представяне на предложения и 13.11.2019 г., 17:00 ч. (брюкселско време). За да бъде спазен вторият краен срок, заявлението за подкрепа трябва да бъде подадено и получено между 20.02.2020 г. и 12.5.2020 г., 17:00 ч. (брюкселско време) - датата на приключване на процедурата по набиране на предложения. Предложенията трябва да бъдат получени не по-късно от 17:00 ч. (брюкселско време), като се използва онлайн формулярът за заявление (eForm). Не се приемат други методи на подаване на кандидатури. Кандидатите трябва да се уверят, че са предоставени всички документи, изискани и упоменати в електронните формуляри.


ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ може да намерите точно тук. Успех на смислените и вдъхновяващи кандидатури!

Comments


bottom of page