top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Спешни мерки за културния сектор от Европейската комисия

Секторът на културата и творчеството е в много трудна ситуация заради кризата, породена от коронавируса, и се нуждае от подкрепа. Ето защо, Европейската комисия реагира със спешни мерки.


1. Временна рамка за мерките за държавна помощ - по мое предложение секторът на културата и творчеството е включен в тази мярка. Тя дава възможност на държавите-членки да предоставят обезщетение за претърпени вреди, причинени от разпространението на коронавирус, като например отменени културни прояви. Могат да предоставят и директна финансова подкрепа, например за анулирани услуги.


2. Инвестиционната инициатива CRII - дадохме възможност на държавите да пренасочат средства за проекти там, където идентифицират необходимост, при максимална гъвкавост, без нужда от национално съфинансиране. Действия в областта на културния сектор също могат да бъдат подкрепени. Държавите-членки трябва да определят своите приоритети и да преориентират структурното финансиране.


3. Инструментът за солидарност SURE (100 млрд.евро) - той ще спомогне да се покрият разходите, свързани със създаването на краткосрочни национални схеми за заетост и други мерки за самостоятелно заети лица, включително и за независимите творци.


4. Защита на малкия и средния бизнес - предоставихме 1 милиард евро гаранция за Европейския инвестиционен фонд за мобилизиране на около 8 милиарда евро и стимулиране на местните търговски банки и други кредитори да осигурят ликвидност на поне 100 000 европейски микро, малки и средни предприятия, включително в сектора на културните и творческите индустрии.


5. Европейски гаранционен фонд - Финансовите министри на ЕС одобриха създаването му в размер на 25 милиарда евро, за да подпомогне с финансиране до 200 милиарда евро дружествата, и по-специално МСП. Фондът ще бъде финансиран от държавите-членки на ЕС, пропорционално на техния дял в ЕИБ, и/или други институции. Благодарение на гаранцията, групата на ЕИБ ще може да предоставя финансови продукти на местни търговски банки и други финансови посредници, които са в тесен контакт с бизнеса.


6. Платформи за споделяне на знания във връзка с влиянието на COVID-19 върху културния и творческия сектор - по мое предложение министрите на културата подкрепиха създаването на две платформи за споделяне на предизвикателства и решения във връзка с въздействието на COVID-19 върху културния и творческия сектор. На 24 април поставих началото на платформата за споделяне на мнения и добри практики между държавите членки. Много скоро ще стартираме и втората платформа за споделяне на мнения и опит между представителите на културата и творчеството.


7. Програма „Творческа Европа” • Прилагаме максимална гъвкавост при изпълнението на програмата, в рамките на приложимата правна рамка. • Удължихме сроковете за кандидатстване по текущите процедури • Ускорихме процедурите на оценка. Много скоро 48,5 млн.евро ще достигнат до културни организации, представили проекти за сътрудничество в областта на културата • Допълнително финансиране за схемата за литературни преводи - крайният срок на поканата бе удължен до 28 май. Ще ускорим процедурата за подбор и ще увеличим бюджета за тази схема, така че да подпомогнем издателите. • Подготвяме схема на стойност 2 млн. евро за подпомагане на трансграничното измерение на произведенията на сценичните изкуства, насочени към цифрова култура и виртуална мобилност. Предвиждаме поканата да бъде публикувана в края на месец май 2020, така че средствата да достигнат до сектора до края на годината. • Гаранционен механизъм за културните и творчески индустрии - съвместно с комисар Бретон работим за оптимизиране на параметрите на гаранционния инструмент, така че той да предлага по-добри условия за кредитиране на микро, малки и средни предприятия. • Подпрограма „Медиа” – предвиждаме специални действия за подпомагане на кината под формата на „ваучери“ в контекста на подкрепата ни за мрежата Europa Cinemas.


8. Популяризиране на онлайн културни дейности в извънредната ситуация - предприехме редица инициативи в социалните медии, като например кампанията #CreativeEuropeAtHome.


Работим и по мерки за осигуряване на дългосрочна подкрепа за сектора. За тази цел ключова роля ще играят силен бюджет на ЕС, както и на програмите Хоризонт Европа и Творческа Европа.


Повече информация за предприетите мерки и бъдещите ни действия в подкрепа на културата и творчеството можете да намерите тук.

Comments


bottom of page