top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Силата на семейството и общността

Фондация Лале обявява нов кръг за набиране на предложения за финансиране на проекти по програма „Силата на семейството и общността”.

Контекст

Програмата е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те необходимите знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Значителен брой семейства в България не могат да осигурят на децата си възможности за пълноценно развитие от ранна детска възраст, поради различни фактори като бедност и недостатъчни схеми за подкрепа и програми за родители, за ранно идентифициране на трудности или забавяне в развитието и програми за деца от раждането до предучилищна възраст и техните родители.


Деца живеят в риск от повтаряща се бедност. Патерналистични модели за отглеждане и възпитание на деца водят до пренебрегване на правата им и неотчитане на нуждите им. Непосещаване на училище, бракове и съжителство на непълнолетни деца, раждания на деца от деца са все още срещащи се практики.

Ако социалната система е основана на регламенти, оценка на риска и родителския капацитет и санкции, то фондацията възможности, модели и подходи за подкрепа и овластяване на деца, родители и общности.


През последните години наблюдаваме нарастващ интерес и включване на бащи и други значими мъже от семейния кръг в грижи за децата, като резултат от разнообразни целенасочени дейности и инициатива на неправителствени организации. Използването на разнообразните възможности за включване на мъжете и момчетата допринася за овластяване на деца, мъже, семейства и цели общности.


Поредица научни изследвания категорично доказват, че въпреки условията на живот в слабо развити общности и региони, децата на възраст от 0 до 5 години, които имат достъп до програми за ранно детски развитие, компенсират в много голяма степен изоставане в своето когнитивно и емоционално развитие. Ранната възраст е особено важна за израстването на децата, а разбирането и участието на родителите и семейството е ключово за развитието им. Затова програмите за деца и родители в този ранен период са най-ефективни. Има различни практически начини за включване на родители, разширени семейства и дори общности в теми и инициативи за децата и тяхното развитие.


Програмата

Идеята на програма „Силата на семейството и общността“ е да предложи възможности за подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за да знаят, разбират и могат те самите да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие от раждането. Това е втори кръг на програмата. Първите финансирани проекти се изпълняват втора година. С реализирането на програмата, Фондация Лале иска да: • подкрепи и стимулира развитието на модели и практики за овластяване на родители и общности; • стимулира граждански организации да работят с деца и семейства за пълноценно участие и подкрепа извън рамките на социални услуги; • демонстрира заедно с партньорите си работещи успешни практики, които могат да бъдат разпространени в страната; • провокира промени в практики и политики за грижа за децата чрез демонстриране на доказателства от оценени проекти на подкрепените организации; • насърчи и подкрепи граждански организации, които работят с деца и семейства, да разбират и включат в ежедневните си дейности принципите за планиране и работа „Основани на правата на детето“, „Участие на децата“, „Недопускане на дискриминация“, „Висшият интерес на детето“, „Зачитане и надграждане върху силните страни“, „Не вреди!“; • допринесе за равни възможности за деца от раждането до предучилищна възраст и превенция на отрицателните ефекти от бедност и недостатъчни родителски умения върху добруването и развитието им, чрез подкрепа за семейства в общността.


Практическа реализация

Фондация Лале ще подкрепи финансово и експертно изпълнението на проекти на граждански организации, пряко насочени към постигането на заявените цели на програмата. Те ще бъдат избрани на конкурсен принцип на два етапа – заявяване на интерес и представяне на пълно проектно предложение. Заявяването на интерес става с формуляр за концепция за проект в срок до 31 януари 2020. Концепцията /в рамките на не повече от 5 страници/ се подава на електронна поща на info@tulipfoundation.net. Конкретни въпроси могат да се отправят на същия електронен адрес. При необходимост от повече информация или консултация по конкретна идея или концепция, представители на заинтересованите организации могат да направят това по телефона или на предварително уговорена среща.


Максималният размер на финансовата подкрепа за проект е до 66 000 лева за целия период на изпълнение на проекта. Продължителността на дейностите може да бъде между 30 и 36 месеца. Осигуряването на допълнителен принос в размер на най-малко 20% от общата стойност на проекта от други източници е техническо изискване. Този принос може да бъде финансов или остойностен в услуги и материали, предоставени със съответен документ. Допълнителното финансиране следва да е планирано така, че да осигурява описаните дейности в изпълнение на дейностите по време на целия проект.


Представените концепции за проект ще бъдат разгледани от екип от независими консултанти до средата на февруари 2020. Избрани организации ще бъдат поканени да представят пълно проектно предложение до 20 март 2020. Одобрените проекти ще бъдат обявени до средата на април 2020.

Организациите, които в процеса на изпълнение най-добре развият и документират моделите си на работа, ще получат допълнителна подкрепа за изграждане на капацитет и практики за застъпничество на местно и национално ниво.


Очаквания към кандидатстващите организации: • Да имат практически опит в работа с деца и семейства в общността; • Да не изпълняват в момента проект, финансиран пряко от фондация Оук; • Да прилагат следните принципи в работата си с деца: o Поставят интересите и нуждите на децата в центъра на работата си; o Вслушват се в децата и насърчават детско участие, когато това е подходящо; o Прилагат Конвенцията на ООН за правата на детето; o Градят дейността си върху силните страни на деца, семейства и общност; o Имат ангажимент за сигурността на децата, с които работят; o Сътрудничат си с институции, отговорни за закрилата на децата, чрез застъпничество и/или изграждане на капацитета им; o Приемат детето в неговата цялост с потребностите и възможностите му; o Имат нагласа да се учат от грешките си.


Очаквания към представените концепции за проект: • Дейностите да са пряко насочени към овластяване на деца, родители, семейства и общности в областта на грижи за децата и възможности за тяхното развитие от най-ранна възраст; • Да предлагат иновативни подходи и модели на работа в общността; • Да са приложими в други населени места в страната; • Да демонстрират до конкретни и измерими практически резултати; • Да са основани и стимулират участие на деца и семейства, към които са насочени; • Да се изпълняват от местна организация с подкрепата и участието на общността; • Да имат подкрепата на съответната община за реализиране на дейностите; • Най-малко 20% от общия бюджет на проекта да е осигурен от други източници.


Програмата не предвижда финансиране на: • Хуманитарни дейности; • Разходи по предварителната подготовка на проекта; • Институционална подкрепа, научни изследвания и издателски разходи; • Еднократни събития (срещи, конференции, кръгли маси и др.), ако не са обоснована интегрална част от дейностите по проекта.

Comments


bottom of page