top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Покана за проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани 2020

В резултат на трудностите на кандидатите поради избухването на пандемията COVID-19, EACEA удължава срока на настоящата отворена покана. Новият краен срок е 28 април 2020 г. в 17 часа.


EACEA (Агенция за образование, аудиовизуални изкуства и култура на Европейския съюз) публикува покана за финансиране на културни проекти, насърчаващи помирението и добросъседските отношения в Западните Балкани. Конкретните цели на настоящата покана са да се увеличи културното трансгранично сътрудничество в региона на Западните Балкани и държавите-членки на ЕС и да се засили конкурентоспособността на културните и творческите индустрии в региона. За да се постигнат горепосочените цели, настоящата покана се фокусира върху следните приоритети:


- Увеличаване на капацитета на културните и творческите индустрии, за да работят транснационално и международно; - Увеличаване на транснационалното разпространение на културни и творчески произведения и транснационална мобилност на културни и творчески оператори; - Засилване на междукултурния диалог между артисти, културни оператори, както и широката общественост.

За да отговаря на изискванията, представеното предложение трябва да е на партньорство, съставено от най-малко 5 организации (ръководител на проекта и партньори) от държави, участващи в Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ (EU Instrument for Pre-accession Assistance). Това може да са държави-членки на ЕС и държави от Западните Балкани: Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Република Сърбия.


Повече информация ще откриете тук.

Comments


bottom of page