top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Малки грантове 2020 - Ambassador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP)

Посолството на САЩ в България приема предложения за Ambassador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2020. Крайният срок за подаване на предложения е 9-ти декември 2019 г.


AFCP подкрепя проекти за опазване на културното наследство в следните три категории:


КУЛТУРНО МЯСТО/ЛОКАЦИЯ: включва (но не се ограничава до) исторически сгради и археологически обекти. Реставрация или консервация на древна или историческа сграда, запазване на археологически обект или документация на културни обекти в даден регион с цел презервация.


КУЛТУРНИ ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ: от музей, локация или подобна институция - включва археологически и етнографски предмети, картини, скулптура, ръкописи и общи музейни дейности по опазване. Консервационна обработка на обект или колекция от предмети; нужда от оценка на колекция по отношение на нейното състояние и стратегии за подобряване на нейното съхранение; опис на колекция за консервационни цели; създаване на безопасна среда за съхранение или показване на колекции; или специализирано обучение за грижа и съхранение на колекциите.


ФОРМИ НА ТРАДИЦИОННО КУЛТУРНО ИЗРАЗЯВАНЕ: включва традиционна музика, церемонии, ритуали, местни езици, танци, театър и древни занаяти. Документация и аудиовизуални записи на традиционни форми за музика и танци за запазване и евентуално разпространение, местни езици или подкрепа за обучение в опазването на традиционните изкуства или занаяти, които са застрашени от изчезване.


Забележка: Подходяща консервационна дейност е тази, която защитава ценностите на мястото, обекта, колекцията или формата на традиционното културно изразяване както те се разбират от заинтересованите страни. Заинтересованите страни могат да включват национални, регионални или местни културни власти, местната общност и други, които имат интерес в резултатите от проекта.


Размерът на всяка отделна награда трябва да бъде не по-малък от 10 000 щатски долара на проект и не по-голям от 200 000 щатски долара на проект. За миналата година наградите за проект варираха от 25 000 до 200 000 щатски долара.


Допустимите кандидати за проекти са определени като уважавани и отговорни нетърговски организации като неправителствени организации, музеи, министерства на културата или подобни институции и организации, способни да докажат, че имат необходимия опит и капацитет за управление на проекти за опазване на културното наследство.


График: Кандидатите могат да предлагат периоди на изпълнение до 24 месеца (две години) с два бюджетни периода от една година всеки. Проектите трябва да започнат преди 30 септември 2020 г. и да приключат не по-късно от 30 септември 2022 г.Подробна информация ще откриете тук.

Comments


bottom of page