top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Важно за всички ЮЛНЦ относно мерките срещу изпирането на пари

Предстои промяна в режима за годишните планове за обучение чрез отпадане на задължителното им подаване в ДАНС с оглед намаляване на административната тежест за задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), сред които са и ЮЛНЦ.


Това гласи съобщение, публикувано на сайта на ДАНС на 9 януари, според което изготвените и приетите планове за обучение за 2020 г. не следва да се изпращат към ДАНС.


Промяната е заложена в проекта за изменение на Правилника за прилагане на ЗМИП, който предстои да бъде публикуван за обществена консултация, след което да влезе в сила. До момента, в него е предвидено всяка година до 15 февруари плановете за обучения на служителите по темата ЗМИП за текуща година да се изпращат до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност". Именно задължението за изпращане на плановете до ДАНС ще отпадне. За ЮЛНЦ ще остане само задължението да изготви и приеме такъв план за обучения за текущата година.


Повече подробности относно конкретните изменения в Правилника очаквайте след публикуването му.


С измененията в ЗМИП от май 2019 г. (в ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на закона) се удължи срокът за привеждане на вътрешните правила в съответствие с изискванията на закона, като този срок се обвърза с публикуване на резултатите от националната оценка на риска.

На 9 януари 2019 г. ДАНС публикуваха резултатите от проведената национална оценка на риска. В следващите 6 месеца ДАНС ще трябва да публикува примерни вътрешни правила, които ЮЛНЦ да използват (съгласно чл. 101, ал. 5 ЗМИП). В този срок ще трябва да бъдат публикувани и критерии за оценка на риска, които ЮЛНЦ ще трябва да имат предвид.


По новия ЗМИП само някои ЮЛНЦ имат задължение за приемане на вътрешни правила. Ето и в какви срокове:

ЮЛНЦ с годишен оборот над 20 хил. лв. – приемат вътрешни правила в срок до 31 юли на годината, следваща годината, в която оборотът им е над 20 хил. лв.

ЮЛНЦ, които преценят, че има риск дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм – приемат вътрешни правила 1 месец, след като са направили оценка на този риск на базата на публикуваните от ДАНС критерии за това.


Изготвените и приетите от компетентния в организацията орган вътрешни правила не следва да се изпращат към ДАНС.***


Материалът е подготвен на база на информация от уебсайта на Български център за нестопанско право (БЦНП).

Comments


bottom of page